Terma dan Syarat

Terakhir dikemas kini: 3 Februari 2023

Sila baca Terma dan Syarat ini (“Terma”, “Terma dan Syarat”) dengan teliti sebelum menggunakan tapak web https://searchenginereports.net/ (“Perkhidmatan”) yang dikendalikan oleh Laporan Enjin Carian (“kami”, “ kami”, atau “kami”).

Akses anda kepada dan penggunaan Perkhidmatan bergantung pada penerimaan dan pematuhan anda terhadap Terma ini. Syarat ini digunakan untuk semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian syarat, maka anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh SearchEngineReports.net.

SearchEngineReports.net tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa SearchEngineReports.net tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan yang tersedia. pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kami amat menasihati anda untuk membaca terma dan syarat serta dasar privasi mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang anda lawati.

Undang-undang yang Mentadbir

Syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Oregon, Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana hak atau peruntukan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan selebihnya Terma ini akan terus berkuat kuasa. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Perkhidmatan kami, dan menggantikan serta menggantikan mana-mana perjanjian terdahulu yang mungkin ada antara kami mengenai Perkhidmatan.

Perubahan

Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengubah suai atau menggantikan Syarat ini pada bila-bila masa. Jika semakan adalah penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 60 hari sebelum sebarang syarat baharu berkuat kuasa. Perkara yang membentuk perubahan material akan ditentukan mengikut budi bicara kami sendiri.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami selepas semakan tersebut berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat baharu, sila berhenti menggunakan Perkhidmatan.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Syarat ini, sila hubungi kami.